Outer Diameter230mm — FLD Co.,Ltd.

Model No. Inner Diameter Outer Diameter Width Brand Type
GW0300P022223055NOKHydraulic Seals
FD6723E020023013NOKHydraulic Seals
FD6730E02002308NOKHydraulic Seals
GZ3042V02222308NOKHydraulic Seals
FU1636H021023016NOKHydraulic Seals
FU1634H020523020NOKHydraulic Seals
FU1633H020523019NOKHydraulic Seals
FU1632H020523016NOKHydraulic Seals
FU1635L021023012NOKHydraulic Seals
FU1576F021023016NOKHydraulic Seals
FU1575K021023012NOKHydraulic Seals
GS2839V02102309.8NOKHydraulic Seals
GS2095F021523010.5NOKHydraulic Seals
GW0350P022223030NOKHydraulic Seals
AC5054E020023016NOKStandard oil seal
AC5053E120023015NOKStandard oil seal
AC5052E020023014NOKStandard oil seal
AB5056E020023018NOKStandard oil seal
AB5054G020023016NOKStandard oil seal
AB5053P220023015NOKStandard oil seal
AB4855E017523020NOKStandard oil seal
AE5053E220023015NOKStandard oil seal
AF5054E220023016NOKStandard oil seal
AM5054E020023016NOKGeneral oil seal
AM4988A019023020NOKGeneral oil seal
TC200*230*1320023013NAKStandard oil seal
TC200*230*1520023015NAKStandard oil seal
TC200*230*1520023015NAKStandard oil seal
TC200*230*1620023016NAKStandard oil seal
TC190*230*1519023015NAKStandard oil seal
TC190*230*1619023016NAKStandard oil seal
TC190*230*1619023016NAKStandard oil seal
TC190*230*1619023016NAKStandard oil seal
TC195*230*1519523015NAKStandard oil seal
TC195*230*1619523016NAKStandard oil seal
TC195*230*2019523020NAKStandard oil seal
TC130*230*1413023014NAKStandard oil seal
AC5052-E020023014NOKStandard oil seal
AC5053-E120023015NOKStandard oil seal
AC5054-E020023016NOKStandard oil seal
AB4855-E017523020NOKStandard oil seal
AB5053-P220023015NOKStandard oil seal
AB5054-G020023016NOKStandard oil seal
AB5056-E020023018NOKStandard oil seal
AE5053-E220023015NOKStandard oil seal
AF5054-E220023016NOKStandard oil seal
AM4988-A019023020NOKStandard oil seal
AM5054-E020023016NOKStandard oil seal
GN0659-A02152302.75NOKO ring
GN0661-A02202301.9NOKO ring
FU1635-L021023012NOKHydraulic Seals
FU1632-H020523016NOKHydraulic Seals
FU1633-H020523019NOKHydraulic Seals
FU1634-H020523020NOKHydraulic Seals
FU1636-H021023016NOKHydraulic Seals
GS1842-V02102309.8NOKHydraulic Seals
GS0664-V220723015.5NOKHydraulic Seals
GS1095-F021523010.5NOKHydraulic Seals
GS0364-V020823010.8NOKHydraulic Seals
FU1576-F021023016NOKHydraulic Seals
FU1575-K021023012NOKHydraulic Seals
FU1575-K121023012NOKHydraulic Seals
GS2839-V02102309.8NOKHydraulic Seals
GS2095-F021523010.5NOKHydraulic Seals
GW0350-P022223030NOKPacking related
GW0300-P022223055NOKPacking related
GW0982-P022423060NOKPacking related
190x230x16HS8R19023016SKFRadial shaft seals
195x230x15CRSH1R19523015SKFRadial shaft seals
200x230x15HMS5RG20023015SKFRadial shaft seals
200x230x15HMSA10V20023015SKFRadial shaft seals
200x230x16HDS1R20023015.87SKFRadial shaft seals
72570184.1523015.88SKFRadial shaft sealsChinese bearing HOME

Address:Room 101, Building D Xianshuigu Industrial Park Jinnan District, Tianjin China
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160